ਕੇਅਰ ਐਕਟ

ਕੇਅਰ ਐਕਟ

ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ);
  • ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ);
  • ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ);
  • ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ;
  • ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਬਾਲਗ ਸਮੀਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ.

ਵਕੀਲ ਕਰੇਗਾ:

  • ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ;
  • ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ;
  • ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ.

ਹਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

Care Act Referrals

To make a referral:

Please fill in our online referral form

or call the Direct Referral line 01332 228748

Alternatevily, you can download the form by clicking the button below

Please print, fill it out and return to us via email or post. Send the completed form to:

Manager
ਇਕ ਵਕਾਲਤ
3rd Floor
Stuart House
Green Lane
ਡਰਬੀ
DE1 1RS

ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਰੈਫਰਲਸ

pa_INPunjabi